078 200 5000Nooddienst

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen Tandzorg Merwede, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) op verzoek ter beschikking gesteld.

Derden
Tandzorg Merwede (TMW) is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. TMW zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. TMW is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling
De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). TMW berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) standaardprijslijst, die in de praktijk van TMW ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden.
Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal TMW de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen. 
TMW draagt haar vorderingen over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

Correspondentie
Als u zich bij ons aanmeldt als patiënt en uw e-mailadres aan TMW kenbaar maakt, mag TMW dit adres gebruiken voor de herinneringen en andere correspondentie.

Behandeling en informatie
Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger mondeling en/of schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een omschrijving van de door TMW uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief. Deze begroting kent een geldigheid van drie maanden, tenzij anders aangegeven.

Reclames en klachten
Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij TMW schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. De praktijk is aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van TMW is beperkt tot het bedrag waarop de door TMW afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van TMW onder de verzekering.