078 200 5000Nooddienst

PRIVACY

Tandzorg Merwede respecteert de privacy van bezoekers op haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door deze bezoekers aan Tandzorg Merwede  wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. 

In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat daarin omschreven welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 0183-503446.

Download hier ons volledige privacyreglement.

 

DISCLAIMER

Tandzorg Merwede besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.  Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is.


Hoewel Tandzorg Merwede zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen.  Tandzorg Merwede wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze, ongeacht of Tandzorg Merwede zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zo aanvaardt Tandzorg Merwede derhalve onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar Tandzorg Merwede gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan Tandzorg Merwede gezonden e-mails.

Tandzorg Merwede garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Tandzorg Merwede.

Tandzorg Merwede garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.